SwingOffice

Llegiu atentament aquests termes i condicions abans d’utilitzar els nostres serveis. Aquest és un contracte legalment vinculant. En accedir i/o crear un compte a www.swingoffice.com i/o utilitzar qualsevol dels seus serveis, accepteu els termes i condicions d’aquest acord (“Termes i condicions”) en nom vostre i de qualsevol entitat o individu que representeu. Si no esteu d’acord amb aquests Termes i Condicions, hauríeu d’abandonar el nostre lloc web immediatament.

El lloc web www.swingoffice.com inclosa la seva plataforma i qualsevol aplicació web o dispositiu, d’ara endavant denominada “lloc web” i/o “Serveis”, i/o “nosaltres” i/o “nosaltres” i/o “SwingOffice” pertanyen a Basilio González Álvarez.

Sobre SwingOffice:

 • Nom comercial: SwingOffice.
 • Propietari: Basilio González Álvarez.
 • Empresa: Swing Tap Mallorca, Asoc. Culte.
 • Número d’identificació fiscal: G57845687
 • Adreça: Passatge particular de Búger, 1, 1ºC. 07008 Palma de Mallorca, Espanya.
 • Correu electrònic: info{}swingoffice.com.

Aquests Termes i Condicions s’han d’entendre com un acord contractual entre vostè i SwingOffice.

SwingOffice i/o aquest Lloc Web i/o Serveis estan protegits per tots els Drets d’Autor i Drets de Propietat Intel·lectual segons les lleis d’Espanya i la Unió Europea, com tots els tractats internacionals de drets d’autor i protecció de dades.

Aquests Termes i Condicions descriuen tots els Serveis oferts per SwingOffice a través del lloc web i/o aplicacions web o dispositius existents en relació amb les quals accepteu aquest acord.

EN ACCEDIR I/O NAVEGAR I/O CREAR UN COMPTE AL LLOC WEB I/O UTILITZAR ELS SERVEIS QUE HI HI ACCEPTEU AQUESTS TERMES I CONDICIONS I LA SEVA POLÍTICA DE PRIVACITAT I QUALSEVOL ALTRES ACCORDS RELACIONATS. US RECOMANAM ENCIMERAMENT QUE LLEGIU AQUESTS TERMES I CONDICIONS I LA POLÍTICA DE PRIVACITAT ABANS DE CONTINUAR UTILITZANT EL LLOC WEB I ELS SERVEIS.

QUAN ACCEDEIXIS I/O NAVEGIS I/O CREEU UN COMPTE I/O UTILITZAR ELS SERVEIS DELS NOSTRES LLOCS WEB, HO FAREU PER LA SEVA PROPIA VOLUNTAT, SI NO DESITGEIX ESTAR LLIMIT PER AQUESTS TERMES I CONDICIONS, NI PER LA NOSTRA PRIVADESA. POLÍTICA O PER QUALSEVOL ALTRES ACCORDS RELACIONATS AMB ELS NOSTRES SERVEIS, ES RECOMANA FORTAMENT QUE DEIXIS EL LLOC WEB IMMEDIATAMENT. L’ACCÉS A I/O EL REGISTRE D’UN COMPTE EN AQUEST LLOC WEB I/O L’ÚS DELS NOSTRES SERVEIS IMPLICARÀ QUE HEU DONAT EL VOSTRE CONSENTIMENT I QUE ACEPTEU EXPRESSAMENT AQUESTS TERMES I CONDICIONS I LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT I QUALSEVOL ALTRES ACCORDS RELACIONATS AMB ELS.

Si us plau, llegiu les definicions aplicables a aquests Termes i condicions a la Secció 24 que s’estableixen a continuació.

1. ELEGIBILITAT.

L’ús del lloc web i dels serveis està estrictament disponible només per a persones físiques que poden subscriure contractes legalment vinculants tal com estableix la legislació aplicable local i/o internacional.

Les persones que siguin majors de l’edat legal prescrita per les lleis aplicables, com a competents per celebrar un contracte legalment vinculant, poden utilitzar el lloc web i els serveis.

Les persones que siguin menors d’edat tal com estableixen les lleis aplicables (“menors”), com a incompetents per celebrar un contracte, inclosos, entre d’altres, els insolvents sense acomiadament, que no poden crear contractes legalment vinculants segons la llei, no poden utilitzar el lloc web i els serveis.

2. SERVEIS.

SwingOffice ofereix un lloc web a través del qual les Escoles de Dansa poden emmagatzemar, gestionar i processar tota la seva informació acadèmica relacionada amb els seus alumnes, professors, cursos, així com totes les activitats operatives que es desenvolupen en aquestes escoles (“Escoles”), mitjançant una plataforma en línia segura i encriptada. que es pot utilitzar des de qualsevol aplicació web i/o dispositiu.

El servei SwingOffice us permet:

 1. Gestionar contactes: donant accés fàcil a qualsevol informació sobre estudiants, professors i altres contactes de diferents Escoles de Dansa.
 2. Gestionar cursos: Donant accés a informació sobre cursos de dansa existents; professors que actualment ofereixen cursos; el nombre d’estudiants existents per a cada curs i les disponibilitats dels cursos.
 3. Gestiona la comptabilitat: permet accedir fàcilment a tots els pagaments, deutes, compres, historial de transaccions i extractes de compte, inclosa la creació de factures personalitzades.

Cada Escola disposarà d’un Compte SwingOffice personalitzat, amb diferents directoris i bases de dades que s’allotjaran als Servidors Segurs de SwingOffice, amb còpies de seguretat diàries.

3. COMPTE.

Per poder utilitzar els serveis de SwingOffice, cada Escola s’ha de registrar primer al nostre lloc web i crear un compte amb nosaltres. Durant el procés de registre, SwingOffice exigirà a les escoles que proporcionin la següent informació (“Informació personal”):

 • Nom Escola de Dansa.
 • Titular de l’escola de dansa (nom i cognoms).
 • Número d’identificació fiscal.
 • Adreça.
 • Número de telèfon.
 • Mètodes de Pagament.
 • Correu electrònic.
 • Subscripció al butlletí (opcional).

L’Escola declara i garanteix que tota la informació personal proporcionada durant el procés d’inscripció i posteriorment és precisa, veraç i correcta.

L’Escola només pot registrar un Compte SwingOffice si és legal fer-ho al país on realitza les seves operacions. En registrar un compte al nostre lloc web i utilitzar els nostres serveis, totes les escoles declaren i garanteixen que no infringeixen cap llei o reglament.

L’Escola serà exclusivament responsable de mantenir la seguretat i el control adequats de tots els ID, contrasenyes i qualsevol informació sensible relacionada amb el seu Compte. És recomanable canviar les contrasenyes amb regularitat. Si una escola té coneixement d’una bretxa de seguretat pel que fa al seu compte, ha de contactar immediatament amb el nostre equip d’atenció al client.

L’Escola només ha d’afegir Mètodes de Pagament permesos (targetes de crèdit/dèbit) al seu Compte, i només si aquests estan registrats amb el seu propi nom. L’incompliment d’aquesta norma suposa un acte fraudulent i serà tractat com a tal.

SwingOffice prendrà totes les mesures comercials i raonables per protegir la informació personal contra la destrucció accidental o il·legal; pèrdua i accés no autoritzat, incloses les mesures de seguretat per xifrar aquesta informació.

Totes les transaccions realitzades a través del compte de l’escola seran visibles a l’historial de seguiment, incloses les taxes aplicades i els seus números d’identificació de transaccions específics.

Us recomanem que comproveu el vostre compte amb regularitat i, en cas de qualsevol irregularitat, informeu-les directament al nostre equip d’assistència.

SwingOffice pot suspendre el Compte de l’Escola o restringir-ne la funcionalitat per motius raonables relacionats amb la seguretat del Compte, les seves característiques o en cas de sospita d’ús fraudulent. SwingOffice l’informarà formalment d’aquesta suspensió o restricció en el seu moment, o tan aviat com sigui raonablement possible, d’acord amb la legislació aplicable i/o les polítiques de seguretat.

4. SUBSCRIPCIÓ I PAGAMENTS.

Els serveis prestats per SwingOffice estan disponibles registrant un compte al nostre lloc web i subscrivint-vos a qualsevol dels nostres plans de servei (plans de subscripció).

Els plans de subscripció a SwingOffice i les tarifes aplicables estan disponibles al lloc web.

SwingOffice es reserva el dret de modificar, de tant en tant, a la seva exclusiva discreció i sense previ avís a l’Escola, qualsevol Pla de Servei, segons les tarifes aplicables per l’ús del Servei.

Els plans de subscripció es facturaran mensualment mitjançant una factura i es pagaran per l’Escola mitjançant quotes mensuals, i es renovaran automàticament cada mes.

Si hi ha algun canvi d’aquest tipus en les quotes de subscripció, es pot notificar oportunament a l’Escola.

Si una escola no paga la seva quota mensual corresponent, o el pagament mensual s’ha de pagar o està subjecte a sol·licitud, aquesta escola ha de fer el pagament immediatament en un termini de tres (3) dies hàbils des de l’avís de SwingOffice. En cas de no fer-ho, SwingOffice podrà cobrar un interès mensual al tipus de l’1,5% sobre qualsevol saldo pendent, o el màxim permès per llei (el que sigui menor), més totes les despeses de cobrament, i/o pot donar lloc a la suspensió immediata o la cancel·lació del Compte de l’Escola i, per tant, el dret a utilitzar tots els Serveis del pla de subscripció corresponent.

No s’aplicaran reemborsaments del Pla de subscripció si una Escola decideix deixar d’utilitzar el Servei durant el període de subscripció.

El pagament dels plans de subscripció inclou qualsevol impost, impostos, impostos, inclosos, entre d’altres, l’impost sobre el valor afegit, l’impost sobre les vendes o l’ús, l’impost de retenció imposat i/o avaluat per qualsevol autoritat governamental local, estatal, provincial o per qualsevol govern estranger. És el deure i la responsabilitat de l’escola pagar aquests impostos, excepte aquells impostos que SwingOffice pugui liquidar i pagar sobre els seus ingressos.

Els plans de subscripció que ofereix SwingOffice es poden pagar fàcilment en línia i al lloc web mitjançant qualsevol aplicació web o dispositiu, mitjançant qualsevol dels mètodes de pagament següents:

 • Targeta de dèbit.
 • Targeta de crèdit.
 • Paypal.

SwingOffice no emmagatzema la informació del vostre mètode de pagament. Totes les dades de pagament introduïdes a través del lloc web estan xifrades quan les introduïu. Les comunicacions cap i des del lloc del proveïdor de serveis també estan xifrades.

SwingOffice no proporcionarà cap informació de pagament de l’usuari obtinguda a través del lloc web a cap empresa o persona de tercers, tret que així ho requereixi la llei, reglament o ordre judicial.

Els detalls dels Mètodes de Pagament proporcionats per les Escoles seran legítims, vàlids i precisos, i que només utilitzaran Mètodes de Pagament legalment propietat d’aquests. SwingOffice no serà responsable de cap frau dels Mètodes de Pagament derivat d’informació inexacta, incorrecta o il·legal proporcionada per qualsevol Escola. Qualsevol responsabilitat derivada d’actes fraudulents a les Mètodes de Pagament per part de l’Escola, ja que qualsevol responsabilitat de demostrar el contrari serà exclusiva de l’Escola.

Un cop realitzat un pagament per part de qualsevol Usuari, SwingOffice confirmarà la recepció del pagament i enviarà la confirmació del Pla de Subscripció per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’Usuari durant el procés de pagament.

L’Escola accepta que SwingOffice pugui suspendre temporalment la subscripció dels Plans de Servei adquirits, en cas que l’Escola no pagui la renovació de la seva subscripció. Per a la reactivació, l’Escola haurà d’abonar immediatament l’import de la quota de renovació.

5. INFORMACIÓ EMPRESARIAL PROPORCIONADA PER LES ESCOLES.

Per tal que l’Escola pugui utilitzar els Serveis, ha de facilitar a SwingOffice la següent informació comercial (Informació de l’empresa):

Informació de cada alumne, professor i/o altres contactes:

   • Nom.
   • Cognom.
   • Adreça.
   • Número de telèfon.
   • Data de naixement.
   • Informació dels comptes bancaris.
   • Pagaments.
   • Assistència.
   • Qualsevol altra informació sol·licitada per SwingOffice.

Informació de cada curs:

  • Nom del curs.
  • Nom del professorat.
  • Horaris.
  • Disponibilitat.
  • Comissions.
  • Qualsevol altra informació sol·licitada per SwingOffice.

L’Escola declara i garanteix que la informació comercial proporcionada a SwingOffice és precisa, veraç i suficient.

L’Escola accepta expressament que és l’únic responsable de l’exactitud, veracitat i integritat de la Informació Comercial facilitada a SwingOffice.

L’Escola declara i garanteix que la Informació Comercial proporcionada a SwingOffice no infringeix cap llei i/o regulació i/o restricció judicial i/o dret de tercers.

SwingOffice prendrà totes les mesures comercials i raonables per protegir la informació comercial contra la destrucció, la pèrdua accidental o il·legal; accés no autoritzat, incloses les mesures de seguretat per xifrar aquesta informació.

6. ÚS ACCEPTABLE.

L’Escola no ha d’utilitzar ni intentar utilitzar el lloc web i els serveis per a cap activitat que pugui:

 • Infringir qualsevol llei o reglament local, nacional o internacional aplicable.
 • Infringir els drets de propietat intel·lectual o altres drets de qualsevol tercer.
 • Conté qualsevol material il·legal, nociu, amenaçador, abusiu, difamatori o censurable de qualsevol tipus.
 • Perjudicar o intentar fer mal als altres.
 • Promoure o proporcionar informació sobre activitats il·legals i/o que impliquin i/o estiguin relacionades amb el tràfic de drogues i/o el blanqueig de capitals i/o amb qualsevol persona o organització designada com a terrorista o organització terrorista pel govern de qualsevol país o per qualsevol organització Internacional.
 • Suplantar la identitat de qualsevol persona o entitat o tergiversar la vostra afiliació amb una persona o entitat.
 • Ajudar a qualsevol frau, engany o robatori.
 • Danyar, desactivar o perjudicar el funcionament, o obtenir o intentar obtenir accés no autoritzat al lloc web i als seus serveis o a qualsevol propietat, dispositiu, programari, serveis, xarxes o dades connectades o interoperant amb aquests serveis, o a qualsevol contingut o dada emmagatzemat, accedit o lliurat a través d’aquests Serveis, per qualsevol mitjà, inclòs la pirateria, la pesca, la falsificació o la recerca d’eludir o derrotar qualsevol tallafoc, protecció de contrasenya o altres proteccions o controls de seguretat de la informació de qualsevol naturalesa.
 • Aplicar enginyeria inversa o descompilar el lloc web i/o els seus serveis, amb qualsevol finalitat.
 • Recollir o emmagatzemar dades personals sense el coneixement i consentiment exprés de l’interessat.

7. ELS NOSTRES EMAILS I NEWSLETTER.

SwingOffice enviarà correus electrònics i/o butlletins informatius als Usuaris, de tant en tant, per informar-los sobre les ofertes de serveis i les millores i actualitzacions importants del nostre Lloc Web i Serveis. Els usuaris podran optar per no rebre aquests correus electrònics i butlletins informatius en qualsevol moment fent clic a l’opció de donar-se de baixa. Tanmateix, s’enviaran altres correus electrònics als Usuaris com a notificacions del sistema per motius de seguretat (restabliment de contrasenyes, inicis de sessió des de nous dispositius, etc.) per als quals els Usuaris poden no desactivar aquesta opció.

8. MANTENIMENT DE LA WEB.

SwingOffice farà els seus millors esforços per proporcionar i/o posar el Lloc Web i els Serveis a disposició dels Usuaris de manera ininterrompuda. Tanmateix, el lloc web i els serveis poden estar subjectes a temps d’inactivitat i/o no estar disponibles temporalment a causa de l’activitat de manteniment programada iniciada per SwingOffice, i aquesta activitat de manteniment programada es pot notificar a l’usuari per correu electrònic. A més, és possible que el lloc web i els serveis no estiguin disponibles a causa d’emergències no programades i/o per altres causes fora del control raonable de SwingOffice i per a aquestes emergències no programades no es notificarà prèviament per SwingOffice.

9. SUPORT TÈCNIC.

SwingOffice permet a l’Usuari accedir a les funcions de suport disponibles al Lloc Web.

En utilitzar els Serveis del Lloc Web, l’Usuari accepta la modalitat per la qual SwingOffice ofereix suport tècnic.

SwingOffice pot optar per canviar les funcions d’assistència tècnica en qualsevol moment i sense avís previ.

10. DRETS DE PROPIETAT.

Tots i cadascun dels drets de propietat intel·lectual i copyright de SwingOffice en relació amb el lloc web i els serveis; quant a qualsevol invenció; codis font; patents; marques comercials; logotips; secrets empresarials; noms de domini; i el saber fer, entre d’altres, que existeixen actualment i/o que hagin existit en el passat i/o que puguin existir en el futur respecte a SwingOffice i/o Serveis (d’ara endavant, “Propietat Intel·lectual”), són exclusius. propietat de, i pertanyen exclusivament a Basilio González Álvarez. Així mateix, el Col·legi accepta que tots els drets morals i patrimonials sobre la Propietat Intel·lectual pertanyen única i exclusivament a Basilio González Álvarez.

L’Escola no ha de reproduir i/o divulgar i/o utilitzar en benefici propi o de tercers, en la seva forma original o convertida, o de qualsevol altra manera, ja sigui directa o indirectament, qualsevol Propietat Intel·lectual pertanyent a Basilio. González Álvarez.

L’Escola accepta que l’ús del Lloc Web i dels Serveis es limita exclusivament a les disposicions establertes en aquests Termes i Condicions, i en la Política de Privacitat i que l’Escola no té dret a reclamar cap dret o interès de cap mena sobre el Lloc Web i els seus continguts i/o Serveis i/o Propietat Intel·lectual i/o qualsevol altre dret associat o derivat d’aquesta Propietat Intel·lectual.

11. EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT, GARANTIES I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

EL LLOC WEB I ELS SEUS SERVEIS ES PROPORCIONEN I ESTAN DISPONIBLES “TAL CUAL”, AMB LA FINALITAT EXCLUSIVA QUE LES ESCOLES POGUIN EMMAGAZAR, GESTIÓ I TRACTAMENT TOTA LA SEVA INFORMACIÓ ACADÈMICA RELACIONADA AMB ELS SEUS ALUMNES, PROFESSORS, CURSOS, COM TOTES LES ACTIVITATS DE FUNCIONAMENT D’ESQUES ESCOLES.

SWINGOFFICE NOMÉS PROPORCIONA A L’ESCOLA LA SEVA WEB I ELS SERVEIS PERQUÈ L’ESCOLA POGU GESTIÓ LA INFORMACIÓ DELS SEUS ALUMNES, PROFESSORS, CURSOS I ACTIVITATS DE FUNCIONAMENT. SI L’ESCOLA UTILITZA EL LLOC WEB I ELS SERVEIS PER A QUALSEVOL PROPÒSIT COMERCIAL O EMPRESARIAL, SWINGOFFICE NO SERÀ RESPONSABLE ANTE L’ESCOLA DE CAP PÈRDUA DE NEGOCI, PÈRDUA DE BENEFICIS O ESTALVI ANTICIPAT, INTERRUPCIÓ DE NEGOCI O PÈRDUA D’OPORTUNITAT DE NEGOCI.

SWINGOFFICE NO SERÀ RESPONSABLE EN CAP CIRCUMSTÀNCIA, DIRECTA O INDIRECTAMENT, DE:

 1. QUALSEVOL DANY CAUSAT PER L’ESCOLA ALS SEUS ALUMNES, PROFESSORS O TERCERS COM RESULTAT DE LA VIOLACIÓ D’UNA O MÉS DISPOSICIONS D’AQUESTES TERMES I CONDICIONS I/O DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.
 2. LA INFRACCIÓ DE QUALSEVOL LLEI, REGLAMENT, DRET O ORDRE JUDICIAL EN EL QUE PARTICIPA L’ESCOLA.

L’ESCOLA ACORDA QUE SWINGOFFICE ÉS UN INTERMEDIARI ENTRE L’ESCOLA I ELS SEUS ALUMNES, PROFESSORS O TERCERS; PER AQUEST MOÏN, SWINGOFFICE NO SERÀ RESPONSABLE EN CAP CIRCUMSTÀNCIA, DIRECTA O INDIRECTA, PER:

 1. LA DISPONIBILITAT, QUALITAT, SEGURETAT DELS SERVEIS OFERITS PER L’ESCOLA AL PROPIS ALUMNES, AIXÍ COM QUE QUALSEVOL OBLIGACIÓ CONTRACTA PER L’ESCOLA AMB ELS SEUS PROFESSORS, ALUMNES O TERCERS.
 2. QUALSEVOL ÚS O PRÀCTICA IL·LEGAL I/O IMPROPIA I/O NEGLIGÈNCIA I/O ACTUACIÓ FRAUDULENT A PARTIR DE L’ESCOLA I/O DELS SEUS PROFESSORS I/O ALUMNES.
 3. LA INFRACCIÓ DE QUALSEVOL LLEI O NORMATIVA APLICABLE, PER L’ESCOLA I/O ELS SEUS PROFESSORS I/O ALUMNES.

SWINGOFFICE NO SERÀ RESPONSABLE ANTE L’ESCOLA NI CAP TERCERS, PER LA SUSPENSIÓ, CANCEL·LACIÓ, TERMINACIÓ O SUSCINTUCIÓ DE QUALSEVOL CURS I/O SERVEI OFERIT PER L’ESCOLA.

L’ESCOLA EXIMPEIXA SWINGOFFICE DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT, RELACIONADA DIRECTAMENT O INDIRECTAMENT AMB LA SUSPENSIÓ, CANCEL·LACIÓ, TERMINACIÓ O SUSCINTACIÓ DE QUALSEVOL CURS I/O SERVEI OFERIT PER L’ESCOLA.

SWINGOFFICE SERÀ RESPONSABLE EN CAS D’INCOMPLICIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’AQUEST ACCORD, QUE CAUSIN QUALSEVOL DANNY O PÈRDUA A L’ESCOLA, QUE ERA PREVISIBLE, I COM RESULTAT DE L’INCOPLIMENT DEL AQUEST ACCORD DE SWINGOFFICE, O, SI ES CAUS, S’HA DE CAUSAR. I Habilitat. NO obstant això, SWINGOFFICE NO SERÀ RESPONSABLE DE CAP PÈRDUA O DANNY A L’ESCOLA QUE NO SIGUI PREVISIBLE. LA PÈRDUA O EL DANNY PREVISIBLE S’ENTENDA SI UN ESDEVENIMENT ÉS OBVI O POT PREVIR EN EL MOMENT QUE L’ESCOLA UTILITZA ELS SERVEIS DE SWINGOFFICE, I POT SER ANTICIPAT TANT PER SWINGOFFICE COM L’ESCOLA.

SWINGOFFICE NO GARANTIX I RENUNCIA QUE EL LLOC WEB ESTÀ DISPONIBLE I/O PROPORCIONAT D’UNA MANERA OPORTUNA, SEGURETA, ININTERRUMPIDA I LLIURE DE CAP ERROR, INCLOSOS PERÒ NO LIMITATS A VIRUS O ALTRES PROGRAMARI MALICIÓS.

SWINGOFFICE NO GARANTIX QUE EL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I SERVEIS SERÀ ININTERRUMPT O LLIURE D’ERRORS, QUE EL LLOC WEB I EL SEU SERVEI FUNCIONARÀ CORRECTAMENT EN QUALSEVOL DISPOSITIU O AMB QUALSEVOL CONFIGURACIÓ DE PROGRAMARI, PROGRAMARI I PROGRAMARI DE SERVEI. PROTECCIÓ COMPLETA DE LA INTEGRITAT DE LES DADES, INFORMACIÓ O CONTINGUT SELECCIONATS EMMAGATZEATS O TRANSMESOS PER INTERNET.

EN LA TOTALITAT PERMETIDA PER LA LLEI, EN CAP CAS SWINGOFFICE I ELS SEUS AFILIATS, OFICIALS, EMPLEATS, AGENTS, DIRECTORS, LLICENCIATANTS O QUALSEVOL ALTRES PERSONES ASSOCIATS O CAP ALTRE SOCI EMPRESARIAL, SERÀ RESPONSABLES ANTE L’ESCOLA O UNA PART PER A AQUESTA PART. DANYS O PÈRDUES CONSEQUENTS, INCIDENTALS, PUNITIUS, ESPECIALS O EXEMPLARS, SENSE RESPECTE A LA CAUSA O LA TEORIA DE RESPONSABILITAT.

SWINGOFFICE NO SERÀ RESPONSABLE ANTE L’ESCOLA NI CAP TERCERO, PER LA SUSPENSIÓ, CANCEL·LACIÓ, TERMINACIÓ O INTERRUPCIÓ DELS SERVEIS DEL WEB, CAUSADA PER FORÇA MAJOR O DE TERCERS.

LES EXCLUSIONS I LIMITACIONS DE LA RESPONSABILITAT DE SWINGOFFICE I ELS SEUS AFILIATS, OFICIALS, EMPLEATS, AGENTS, DIRECTORS, LICENCIATANTS O QUALSEVOL ALTRE PERSONA ASSOCIADA O QUALSEVOL ALTRE SOCI EMPRESARIAL CONTINGUT EN AQUEST ACCORD, NO LIMITARÀ LA RESPONSABILITAT DE RESPONSABILITAT. ALTRES SER LIMITAT O EXCLUSI PER LES LLEIS APLICABLES.

L’ESCOLA ACCEPTA EXPRESAMENT QUE L’ÚS, PER A QUALSEVOL PROPÒSIT, DE LA INFORMACIÓ EMPRESARIAL DE L’ESCOLA EMMAGATITZADA AL SERVIDORS DE SWINGOFFICE ÉS EXCLUSIVAMENT RESPONSABILITAT DE L’ESCOLA; I QUE SWINGOFFICE NO SERÀ RESPONSABLE DE CAP ACCIÓ O DECISIÓ PRESA PER L’ESCOLA I/O ELS SEUS ALUMNES I/O PROFESSORS I/O QUALSEVOL TERCERO BASANT EN AQUESTA INFORMACIÓ.

12. CANVIS D’AQUESTS TERMES I CONDICIONS.

SwingOffice es reserva el dret de modificar la totalitat o part d’aquests Termes i Condicions en qualsevol moment. Els Termes i Condicions modificats es publicaran al Lloc Web i entraran en vigor als cinc (5) dies següents a la seva publicació al Lloc Web. En cas que l’Escola no accepti aquests canvis, ho ha d’indicar enviant un correu electrònic a: info{}swingoffice.com, dins dels cinc (5) dies següents a la publicació, en aquest cas haurà d’abandonar immediatament el Lloc Web i suspendre el ús dels nostres Serveis. Un cop transcorregut aquest termini, s’entendrà que l’Escola ha acceptat aquestes modificacions fetes als nostres Termes i Condicions.

13. INDEMNITZACIÓ.

L’Escola declara que l’ús del Lloc Web i dels Serveis només té finalitats lícites i que compleix totes les lleis i regulacions aplicables.

L’Escola ha d’indemnitzar i mantenir indemnes a SwingOffice, els seus socis, filials, afiliats, tercers i els seus respectius oficials, directors, agents i empleats contra qualsevol reclamació presentada per un tercer per accions derivades o relacionades amb l’ús no autoritzat. del lloc web i dels serveis, inclòs, entre d’altres, l’ús o funcionament indegut del lloc web en combinació o modificació amb un altre maquinari o programari pertanyent a un tercer al·legant la infracció i/o apropiació indeguda dels seus drets de propietat intel·lectual.

14. TERMINACIÓ.

Aquests Termes i Condicions finalitzaran immediatament quan l’Escola incompleixi qualsevol de les obligacions d’aquest acord. SwingOffice es reserva el dret a qualsevol altre recurs disponible per llei en cas que l’Escola incompleixi alguna de les obligacions d’aquests Termes i Condicions i afecti negativament a SwingOffice.

SwingOffice es reserva el dret de rescindir o restringir el vostre ús dels nostres Serveis, sense previ avís, per qualsevol motiu o cap motiu. SwingOffice també pot imposar límits a determinades funcions i serveis o restringir el vostre accés a parts o a tots els Serveis de SwingOffice sense cap avís ni responsabilitat.

15. FORÇA MAJOR.

Si SwingOffice es veu impedit de complir les seves obligacions en virtut d’aquests Termes i Condicions com a conseqüència de qualsevol causa fora del seu control raonable, inclosa, entre d’altres, la indisponibilitat de qualsevol sistema de comunicació, atac de virus als sistemes tecnològics de SwingOffice, incompliment, sabotatge, actes de Déu. , guerra, vagues, tancaments, inundacions i fracàs dels proveïdors de serveis, guerres, actes de govern, aleshores, en aquest cas, SwingOffice quedarà alliberat de qualsevol obligació i responsabilitat en virtut d’aquests Termes i Condicions a mesura que s’impedeixi el compliment de l’obligació. .

16. NO RENUNCIA.

El fet que SwingOffice no insisteixi en el compliment estricte de qualsevol disposició d’aquests Termes i Condicions no es considerarà una renúncia als seus drets o recursos pel que fa a qualsevol incompliment present o futur de l’Escola en el compliment o el compliment de qualsevol obligació d’aquests. Termes i condicions.

17. TOTALITAT.

Aquests Termes i Condicions, juntament amb la nostra Política de privadesa i qualsevol altre document relacionat, constitueixen l’acord complet entre SwingOffice i l’Escola, i substitueixen i substitueixen tots els acords o acords anteriors o contemporanis, escrits o orals, sobre aquest tema. Aquests Termes i Condicions substitueixen i substitueixen qualsevol altre acord que hagis subscrit anteriorment amb relació a una versió anterior dels nostres Serveis.

18. DIVISIBILITAT.

Si un tribunal de jurisdicció competent considera que qualsevol disposició d’aquests Termes i Condicions i/o la nostra Política de privadesa i/o qualsevol altre document relacionat amb aquestes no és vàlida, aquesta disposició no vàlida s’eliminarà i no tindrà cap efecte sobre les disposicions restants d’aquestes Condicions. i Condicions i/o la seva Política de Privacitat, i continuaran amb plena vigència i efecte.

19. CAP BENEFICIARI DE TERCERS.

Res d’aquests Termes i Condicions, expressament o implícit, té com a finalitat o conferirà a cap persona que no sigui l’Escola, cap dret, benefici o remei de qualsevol naturalesa en virtut o per raó d’aquests Termes i Condicions. Cap altra persona que no sigui el Col·legi podrà interposar una causa d’acció d’acord amb aquest conveni.

20. TASCA.

L’Escola no pot cedir els seus drets o obligacions en virtut d’aquests Termes i Condicions sense el consentiment previ per escrit de SwingOffice.

SwingOffice pot assignar aquests Termes i Condicions en qualsevol moment a la seva exclusiva discreció sense el consentiment previ per escrit de l’Escola.

21. INTERPRETACIÓ.

Els encapçalaments d’aquests Termes i Condicions no afecten la seva interpretació. L’ús de qualsevol gènere inclou tots els gèneres. El singular inclou el plural i viceversa. Quan es defineix una paraula o frase, les seves altres formes gramaticals tenen el significat corresponent. Qualsevol referència a l'”ús” de qualsevol programari, Servei o Actualització per part teva es considerarà que inclou qualsevol instal·lació d’aquest programari, Servei o Actualització per part teva (tret que el context ho requereixi una altra cosa). Aquests Termes i Condicions es van preparar originalment en anglès. Tot i que SwingOffice pot proporcionar una o més versions traduïdes d’aquests Termes i Condicions per a la vostra comoditat, la versió en anglès d’aquests Termes i Condicions serà la versió rectora d’aquest acord en cas de conflicte o discrepància. En el cas que sorgeixi una ambigüitat o qüestió d’intenció o interpretació, en qualsevol procediment judicial o d’una altra manera, aquests Termes i Condicions s’interpretaran com a redactats conjuntament per les parts, i no es plantejarà cap presumpció o càrrega de la prova que afavoreixi o desfavoreixi cap part en virtut de l’autoria de qualsevol disposició d’aquests Termes i Condicions.

22. LLEI APPLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquests Termes i Condicions es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis d’Espanya i de la Unió Europea sense tenir en compte les disposicions de conflicte de lleis. En cas de controvèrsia, SwingOffice i l’Escola, acorden sotmetre’s a la jurisdicció exclusiva dels jutjats de Palma de Mallorca, Espanya.

23. CONTACTE AMB NOSALTRES.

Per a qualsevol pregunta, comentari o queixa sobre aquests Termes i Condicions o el nostre lloc web i serveis, l’Escola es pot dirigir a SwingOffice enviant un correu electrònic a info{}swingoffice.com i SwingOffice haurà d’acusar la recepció del correu electrònic, i en cas que que el lliurament falla, es pot enviar un avís per correu a l’adreça que s’esmenta a continuació:

SwingOffice.
Basilio González Álvarez.
Adreça: Passatge particular de Búger, 1, 1ºC. 07008 Palma de Mallorca, Espanya.

24. DEFINICIONS.

 • “Compte” i/o “Compte SwingOffice” significa el compte que cada Escola de Dansa ha de crear quan es registra al nostre lloc web per utilitzar els nostres Serveis.
 • “Informació de l’empresa” significa la informació proporcionada per una escola de dansa sobre els seus estudiants, professors i altres contactes; i sobre els seus cursos, tal com es descriu a la Secció 5.1 d’aquests Termes i Condicions.
 • “Escola de Dansa” , “Escola” i/o “Usuari” , “Tu” i/o “El teu” fan referència a qualsevol visitant que pugui accedir i crear un Compte i utilitzar el nostre lloc web i els seus Serveis en nom d’una Escola de Dansa.
 • “Dispositiu” significa telèfons intel·ligents, tauletes, ordinadors portàtils i qualsevol altre equip digital o electrònic similar.
 • “Mètodes de pagament” significa targeta de dèbit i/o targetes de crèdit i/o Paypal
 • “Informació personal” significa informació d’identificació i contacte sobre una escola de dansa, tal com es descriu a la Secció 3.1 d’aquests Termes i Condicions.
 • “Política de privadesa” significa el document que regula les pràctiques de privadesa i protecció de dades de SwingOffice.
 • “Servei i/o Serveis” fa referència als Serveis oferts per SwingOffice, tal com es descriu a la Secció 2 d’aquests Termes i Condicions.
 • “Pla de subscripció” i/o “Pla de subscripció a SwingOffice” i/o “Pla de serveis” i/o “Pla” significa el període de pagament per a l’ús dels Serveis.
 • “SwingOffice” significa el lloc web: swingoffice.click, inclosa la seva plataforma i qualsevol aplicació del dispositiu, pertanyent a Basilio González Álvarez.
 • “Termes i condicions” significa aquest Acord.
 • “Lloc web” significa www.swingoffice.com
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.